Tietosuoja


Toimeksiantajan tietosuoja


Perintäritari Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yritys huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Toimeksiantajalta rekisteröidään henkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä pankkitilinumero. Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään ja niitä mahdollisesti täydennetään julkisista rekistereistä (puhelinluettelot yms). Henkilötietoja Perintäritari Oy:ssä vastaanottavat ja käsittelevät ainoastaan Perintäritari Oy:n tehtävään koulutettu henkilökunta. Perintäritari Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostavat ainoastaan oikeudellinen perintä, jolloin toimeksiantajan henkilötietoja luovutetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle ja ulosottovirastolle sekä muut rekisteriselosteessa mainitut tapaukset.

Henkilötietojen kerääminen toimeksiantajilta perustuu oikeutettuun etuun. Antaessaan perintätoimeksiannon, henkilön ja Perintäritari Oy:n välille syntyy asiakassuhde. Toimeksiannon aikana henkilötietoja käytetään perintätoimeksiannon hoitamiseen, asiakaspalveluun, asiakassuhteen ylläpitoon sekä Perintäritari Oy:n ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen uutiskirjeen muodossa. Toimeksiannon päätyttyä henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen. Toimeksiannon päättymisen jälkeen henkilötietoja käytetään uutiskirjeiden ja muun ajankohtaisen sisällön toimittamiseen asiakkaalle. Vaikka asiakas antaisi suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, on hänellä oikeus milloin tahansa peruuttaa tuo suostumus ilmoittamalla siitä puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse Perintäritari Oy:lle. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Perintäritari Oy:n verkkosivuilla.

Toimeksiannon yhteydessä henkilötietojen antaminen Perintäritari Oy:lle tässä selosteessa mainitussa laajuudessa on välttämätöntä, jotta sopimus voi syntyä. Mikäli toimeksiantaja ei toimita pyydettyjä henkilötietoja, ei toimeksiantoa voida ottaa vastaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa käsittelyä ja pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään.

Perintäritari Oy ei tee automaattista päätöksentekoa eli asiakkaiden profilointia

Perintäritari Oy:llä ei ole nimettyä tietosuojavastaavaa mutta toimitusjohtaja auttaa mielellään kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.


Velallisen tietosuoja


Perintäritari Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yritys huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Velalliselta rekisteröidään henkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään toimeksiantajalta ja niitä mahdollisesti täydennetään julkisista rekistereistä (puhelinluettelot yms.) Henkilötietoja Perintäritari Oy:ssä vastaanottavat ja käsittelevät ainoastaan Perintäritari Oy:n tehtävään koulutettu henkilökunta. Perintäritari Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostaa ainoastaan oikeudellinen perintä, jolloin velallisen henkilötietoja luovutetaan toimivaltaiselle käräjäoikeudelle ja ulosottovirastolle sekä muut rekisteriselosteessa mainitut tapaukset.

Henkilötietojen kerääminen velallisesta perustuu velallisen ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen. Saadessaan perintätoimeksiannon, Perintäritari Oy rekisteröi velallisasiakkaan henkilötiedot, jotta voi saattaa mainitun sopimuksen täytäntöön (saatavan perintä). Toimeksisaannin aikana henkilötietoja käytetään perintätoimeksiannon hoitamiseen, yhteydenpitoon ja asiakaspalveluun. Perintäritari Oy:n ja velallisen välille ei synny oikeutettua etua, ellei velallisesta tule myös toimeksiantaja. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Perintäritari Oy:n verkkosivuilla.

Henkilötietoja säilytetään viimeisen velallista koskevan toimeksiannon päättymisestä viiden vuoden ajan (Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 12§) mahdollisten oikeudellisten vaateiden vuoksi. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin henkilötietoihinsa. Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa käsittelyä ja pyytää tietojensa siirtämistä toiseen järjestelmään. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Perintäritari Oy ei tee automaattista päätöksentekoa eli asiakkaiden profilointia.

Perintäritari Oy:llä ei ole nimettyä tietosuojavastaavaa mutta toimitusjohtaja auttaa mielellään kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.